Aprovació inicial del Projecte d'urbanització dels carrers Nou, Marfà i Baixada de les Lloses

Dijous, 9 de febrer de 2023 a les 00:00

En sessió plenària ordinària de data 8 de febrer de 2023, es va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització dels carrers Marfà, Nou i Baixada de les Lloses de Castellcir, amb un pressupost de 1.554.765,77 euros, IVA inclòs.

El document aprovat se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies als efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò que preveu l’article 235 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els articles 37 i 38 del reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Podeu consultar la documentació íntegra aprovada, a continuació.

Darrera actualització: 09.02.2023 | 14:29