Contribucions especials a empreses subministradores dels carrers Nou i Baixada de les Lloses

Dijous, 27 de juliol de 2023 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2023, va acordar aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials el subjecte passiu de les quals són les empreses subministradores, per a finançar el Projecte d’execució de la urbanització de la fase 1, corresponents als carrers Baixada de les Lloses i Nou, el qual s’exposa al públic de forma íntegra pel termini de trenta dies hàbils durant el qual podran presentar -se les reclamacions que s’estimin oportunes, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Darrera actualització: 27.07.2023 | 14:08