Plànol de delimitació del municipi de Castellcir

Dilluns, 22 d'agost de 2022 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 3 d’agost de 2022, va acordar l’aprovació provisional del “Plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions afectats per la Llei 5/2003” de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

 

L’expedient se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies, a comptar des de la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes que les persones interessades puguin examinar-ho i formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.

S’estableix que en cas que no hi hagin al·legacions, aquest acord provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de cap més acord.

A continuació, us podeu descarregar tota la documentació relacionada.

Darrera actualització: 22.09.2022 | 10:17