Mapa de capacitat acústica

En sessió plenària del dia 12 de novembre de 2013 es va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Castellcir.

Transcorregut el termini d'exposició pública, i no havent-se presentat cap al·legació o suggeriment, l'acord d'aprovació esdevé definitiu en data 7 de febrer de 2014.

El mapa de capacitat acústica, realitzat amb l'assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col·laboradora del Departament, és un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població de Castellcir i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

Aquest mapa assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s'hi incorporen els usos del sòl.

Podeu descarregar-vos la memòria tècnica del Mapa de capacitat acústica del municipi de Castellcir i dos mapes fent clic a les icones que figuren a continuació.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 11:59
Darrera actualització: 17.02.2021 | 11:59